Reanimani Logo
Accreditation form hy

Կատեգորիա

Անձնական տվյալներ

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Should you prefer to have your photo on your badge please send a photo at least 3cm x 4cm saved in JPG format @300dpi

Անձնական տվյալներ

Լրատվամիջոցների տվյալներ

Կեցությունը Երևանում

Խնդրում ենք ճանապարհորդության մանրամասների համար կապ հաստատել գրասենյակի հետ: